РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Бистра Петрова Алексиева-Райчева
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Заемани академични длъжности:
- доцент - 1986 г. Теория на превода
- професор - 1993 г. Английски език

Придобити научни степени:
- доцент - 1986 г. Теория на превода
- професор - 1993 г. Английски език

Области на висшето образование и професионални направления:
2.1. Филология

Научни специалности:
05.04.16. Теория и практика на превода
05.04.20. Германски езици

Научни трудове:
Над 50 публикациив България и чужбина в областта на: ориентирани към превода, съпоставителни изследвания и теория и практика на превода в областта на устния превод

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Над 30 цитата у нас и в чужбина.

Публикации:
1. Имплицитно изразяване на подбудителна модалност в български и английски год. на Соф.Ун. 2004 г.,5-54
2. Interlingual Asymmetry. Implicitation and Explicitation in English and Bulgarian 2009 p.p.553 - St.Kl.Ohridski Univ.of Sofia
3. A Typology of Interpreter-Mediated Events - The Translator, Vol. 3, Number 2, 1997, 29-50
4. Interpreter Mediated TV Events. - Target 11:2, 1999, John Benjamins, 329-356
5. Understanding the Source Language Text in Simultaneous Interpreting. - The Interpreters, Newsletter, 9, 1999, 49-59.
Уеб адрес с публикации: tea_cherry@abv.bg
Файл с публикации: Преглед