РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Степан Степан Гаро Актерян
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Университет по хранителни технологии - Пловдив

Заемани академични длъжности:
асистент (1985), „Машини и апарати за хранителната промишленост (Машини и апарати за механична и хидравлична обработка)”
старши асистент (1988), Машини и апарати за хранителната промишленост
главен асистент (1991), Машини и апарати за хранителната промишленост
доцент (1995), “Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост (Механизация на непрекъснатите производства в ХВП)” с шифър 02.01.24
професор (2011), “Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост (Технологично обзавеждане за производство и преработка на мазнини)” с шифър 02.01.24

Придобити научни степени:
доктор (1994), “Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост” с шифър 02.01.24
доктор на техническите науки (2010), “Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост” с шифър 02.01.24

Области на висшето образование и професионални направления:
5.1. Машинно инженерство
5.10. Химични технологии
5.11. Биотехнологии
5.12. Хранителни технологии

Научни специалности:
02.01.24. Машини и апарати за хранителната и вкусовата промишленост
02.01.53. Машини,съоръжения и системи за биотехнологично производство
02.11.13. Технология на животинските и растителните мазнини, сапуните, етеричните масла и парфюмерийно-козметичните препарати
02.11.15. Технология на плодовите и зеленчуковите консерви

Научни трудове:
* обща научна продукция - 90 броя
* публикации 86, доклади 4
* В чужбина 32, в България 58
* самостоятелни 44, първи автор 28, втори автор 15
* публикации в международни научни списания с импакт фактор 12 броя
* публикации в други научни списания в чужбина и в България на английски - 4+1=5 броя
* публикации в научни списания и периодични научни сборници в България - 9 броя
* докладвания в световни конгреси и прояви на международни научни организации - 5 броя
* докладвания на сбирки на международни научни проекти - б броя
* докладвания на международни научни прояви в чужбина - 5 броя
* докладвания на научни прояви в България с международно участие - 21 броя

Постижения :
не

Импакт-фактор, цитати:
Импакт-фактор 22,469
Цитирания 224 броя
данните са към м. юли 2010

Публикации:
Файл с публикации: Преглед