РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Ангел Валентинов Ангелов
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Заемани академични длъжности:
н.с. І ст. (1990), Теория на литературата
доцент (1999), Теория и история на културата
професор (2009), Теория и история на културата

Придобити научни степени:
доктор (1989), Кандидат на филологическите науки
доктор на науките (2007), Доктор на изкуствознанието

Области на висшето образование и професионални направления:
2.1. Филология
3.1. Социология, антропология и науки за културата
8.1. Теория на изкуствата
8.2. Изобразително изкуство

Научни специалности:
05.04.01. Теория и история на литературата
05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства
05.08.33. Теория и история на културата

Научни трудове:
65 (шестдесет и пет) публикации:
две монографии
седем съставителства
50 статии и студии
7 рецензии в научни издания

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
девет рецензии и три по-кратки представяния за мои публикации

Публикации:
Уеб адрес с публикации: http://www.ilit.bas.bg/bg/angel_angelov.php
Файл с публикации: Преглед