РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Магдалена Банчева Александрова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Медицински университет - София

Заемани академични длъжности:
доцент (2008)

Придобити научни степени:
доктор (2007)

Области на висшето образование и професионални направления:
1.3. Педагогика на обучението по...
7.4. Обществено здраве
7.5. Здравни грижи

Научни специалности:
03.01.53. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

Научни трудове:
56 научни публикации, от тях 10 - в чужбина;
47 участия в международни и национални научни форуми

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
31 цитации в научни издания

Публикации:
1. Александрова, М., Съвременни тенденции в обучението на медицинските сестри. Симелпринт, София, 2007.
2. Александрова М. Влияние на непрекъснатото обучение върху професионалната кариера на медицинските сестри. Контакти. Издание на Интердисциплинната Гражданска Академия, год. VII, 2007, 2 (66), С., стр.64-66.
3. Александрова М. Комуникация и комуникационни умения при обучението на медицинските сестри. Контакти. Издание на Интердисциплинната Гражданска Академия. С., 2007, 95-101.
4. Александрова М. Основи на сестринските и акушерските грижи. изд. КОТА, Стара Загора, 2009. Авторство в 3 глави.
5. Масларов, Д., М. Александрова. Сестрински грижи за неврологично болните. сп. Сестринско дело, 2010, 1; 3-6.