РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Константин Йорданов Анастасов
професор
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Медицински университет - София

Заемани академични длъжности:
доцент/1960/
професор/1970/
професов в Мексико по лицево-челюстна хирургия
член на френската академия по лицево-челюстна хирургия
лектор във Франция

Придобити научни степени:
доктор/1956/

Области на висшето образование и професионални направления:
7.2. Стоматология

Научни специалности:
03.03.04. Хирургична стоматология

Научни трудове:
150 публикации от които 7 монографии у нас и в чужбина

Постижения :
Заслужил деятел на спорта
Член на БОК
Почетен член с особени заслуги на И.К. на Световната организация за студентски спорт

Импакт-фактор, цитати:
Десетки цитирания у нас и в чужбина.

Публикации: