РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Вяра Александрова Ангелова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Заемани академични длъжности:
доцент (2009), Журналистика
гл.ас (2003), Журналистика
ст.ас.(2003), Журналистика

Придобити научни степени:
доктор (2003), Социология

Области на висшето образование и професионални направления:
3.1. Социология, антропология и науки за културата
3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Научни специалности:
05.04.10. Журналистика
05.11.01. Социология
Други специалности: Масова комуникация

Научни трудове:
25 - посветени на различни социални и теоретични проблеми в сферите: журналистика; радиожурналистика; масова комуникация; социални малцинства и медии; ПР и журналистика

Постижения :
медийна критика в специализирания и масовия печат

Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
1. (2007) Световното радио – модели на развитие. Монография, изд. „Камея”, София
2. (2002) Социални малцинства и медии. Монография. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София
3. (2006) Взаимоотношения ПР и журналистика – възможни подходи. Сборник „Преформулиране на публичността”, София
4. (2009) Хомосексуалността през погледа на българските студенти: опит за реконструкция. Списание „Критика и Хуманизъм”, кн. 30, бр. (в съавторство с Марина Лякова)
5. (2010)Куиз шоу или просто игра? В: Какво научаваме от радио и телевизионните игри. изд. Санома Блясък, София