РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Геновева Иванова Алексиева
доцент
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Медицински университет - София

Заемани академични длъжности:
Доцент. Ръководител катедра по офталмолигия 2000 - 2008

Придобити научни степени:
Доктор по медицина.

Области на висшето образование и професионални направления:
7.1. Медицина

Научни специалности:
03.01.36. Офталмология

Научни трудове:
около 120 на тема очни заболявания в детска възраст

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
о.65

Публикации:
1. Избор на шевен материал при страбизмената хирургия
2. Вертикални девиации и тяхната корекция. /БОП1999г. бр.4
3. Ретинопатия на недоносените-трудности в диагностиката и лечението. /БОП2000г. бр 1
4. За очите на децата /GP News 2005g.
5. Кривогледството-възможнистите на общопрактикуващият лекарв диагностиката GP Nwes 2005г.бр 9
Уеб адрес с публикации: gretaleksieva@gmail.com