РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Златка Златка Милчева Алексиева
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по микробиология

Заемани академични длъжности:
научен сътрудник ІІІ ст. (1985), Микробиология
научен сътрудник ІІ ст. (1987), Микробиология
научен сътрудник І ст. (1990), Микробиология
ст.н.с. ІІ ст. (1994), Микробиология

Придобити научни степени:
доктор (1985), Молекулярна биология

Области на висшето образование и професионални направления:
4.3. Биологически науки
5.11. Биотехнологии

Научни специалности:
01.06.04. Молекулярна биология
01.06.07. Молекулярна генетика
01.06.10. Биохимия
01.06.11. Хидробиология
01.06.12. Микробиология
01.06.24. Микология
02.22.01. Екология и опазване на екосистемите
02.22.02. Технология за пречистване на водите
Други специалности: Биотехнология

Научни трудове:
97 научни бубликации в български(57) и чужди (40) специализирани научни издания: 32 в списания с Импакт фактор;

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
IF = 37,457
брой цитати - 225

Публикации:
1. Z.M.Alexieva, E. J. Duvall, N. P. Ambulos, U. J. Kim,P. S. Lovett. Chloramphenicol induction of cat-86 requires ribosome stalling at a specific site in the leader. Proc.Natl.Acad.Sci.USA, 1988, v. 85 (9), 3057-3061.
2. П.Иванов, Л.Вербова, А.Рыскова, Зл.Алексиева, Н.Шиварова, Г.Георгиев. Геномны полиморфизм у диссоциативных форм Bacillus subtilis – 76. Идентификация диссоциантов методом геномной “дактилоскопии”. Молекулярная биология, 1990, v 24, N 2, 560-565.
3. Z. Aleksieva, D. Ivanova, T. Godjevargova, B. Atanasov. Degradation of some phenol derivatives by Trichosporon cutaneum R57, Proc. Biochem., 2002, 37(11), pp. 1215 - 1219.
4. Alexieva Z., Gerginova M., Zlateva P., Peneva N. Comparison of growth kinetics and phenol metabolizing enzymes of Trichosporon cutaneum R57 and mutants with modified degradation abilities, 2004, Enzyme and Microbial Technology, 34 (3-4), pp. 242-247.
5. Z. Alexieva. H. Yemendzhiev, P. Zlateva Cresols utilization by Trametes versicolor and substrate interactions in the mixture with phenol, Biodegradation, 2009 21(4), pp.625-635
Файл с публикации: Преглед