РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Ангел Атанасов Ангелов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Академия на МВР - София

Заемани академични длъжности:
асистент(1984),главен асистент(1987),доцент(2008)Организация и управление извън сферата на материалното производство (национална сигурност)

Придобити научни степени:
доктор(1984)по право

Области на висшето образование и професионални направления:
9.1. Национална сигурност

Научни специалности:
05.02.24. Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли

Научни трудове:
Седемнадесет научни публикации, посветени на организацията на полицейското противодействие на престъпността с общ обем над 900 стандартни компютърно обработени страници.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Четири позовавания в чужди литературни източници, тъй като публикациите в голямата си част, поради съдържащата се в тях класифицирана информация, са с гриф за сигурност.

Публикации:
1. Оперативно-издирвателна дейност на полицията за противодействие на противообществените прояви и престъпленията извършвани от малолетни и непълнолетни лица
2. Организационни проблеми в оперативно-издирвателната дейност на полицията против криминална престъпност
3. Оперативно-издирвателната дейност на полицията като социално-правна система
4. Оперативно-издирвателна дейност за превенция и разкриване на грабежи
5. Разкриване и разследване на сексуални престъпления