РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Сашо Сашо Петров Александров
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Технически университет - Габрово

Заемани академични длъжности:
н.с. І ст.(1980)
ст.н.с. ІІ ст. (1987)
доцент (2006)

Придобити научни степени:
доктор(1980) Технология на текстилните материали.

Области на висшето образование и професионални направления:
5.6. Материали и материалознание
5.10. Химични технологии
5.13. Общо инженерство

Научни специалности:
02.12.03. Технология на текстилните материали

Научни трудове:
80 бр. научни статии, доклади, патенти, авт. свидетелства

Постижения :
запатентовани изобретения в чужбина
Учебни пособия.

Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
Файл с публикации: Преглед