РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Светлана Колева Александрова- Златанска
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Университет за национално и световно стопанство - София

Заемани академични длъжности:
асистент(1994)Световно стопанство и международни икономически отношения
главен асситент)2000 Световно стопанство и международни икономически отношения
доцент (2006) Световно стопанство и международни икономически отношения

Придобити научни степени:
доктор(1998)Световно стопанство и межуднародни отношения

Области на висшето образование и професионални направления:
3.8. Икономика

Научни специалности:
05.02.05. Финанси, парично обращение, кредит и застраховка
05.02.10. Световно стопанство и международни икономически отношения

Научни трудове:
19 публикации, учебници,монографии
научно-приложни изследвания по проекти(Аналаиз и оцека на на микрокредитирането в селските райони, финансиран от Световната банка; Разработване на индикатори за обособяване на районите за целенасочено въздействие- МРРБ.
Рецулации и оцнека на въздействието-доклад Оценка на капацитета на регулации в Вългария(Сигма-ОиСР).

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
1. The Shadow economy in Bulgaria, Working Paper 2001-09. Cornell University, Department of Applied Economics and Managemen
2. Капиталови пазари – Глобална Перспектива (2005) – издателство Даниела Убенова в печат. ISBN: 9547911198
3. Пазари за международни финансови сделки(2000) – част първа ( гл първа. Валутен пазар и глава втора. Валутен курс –характеристика, фактори, теории ). издателство БМ.
4. Grant Transfers and Financial Supervision in CEECs; Grant Transfers and Financial Supervision in Bulgaria; издадена от NISPAcee (Network of Institutes and Schools of Public Administration in CEE.
5. Финансова ефективност на инвестиционни проекти-проект "Повишаване на ефективността на ЦКЗ"-оператвина програма Техническа помощ
Файл с публикации: Преглед