РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Анатолий Трифонов Александров
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Технически университет - Габрово

Заемани академични длъжности:
н.с. (1984), Електронни уреди
ас. (1988), Твърдотелна електроника
гл.ас. (1998), Твърдотелна електроника
доцент (2001) 02.20.04 Твърдотелна електроника

Придобити научни степени:
доктор (1998) 02.20.04 Твърдотелна електроника

Области на висшето образование и професионални направления:
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
5.3. Комуникационна и компютърна техника

Научни специалности:
02.05.16. Уреди, преобразуватели и методи за измерване на електрични и магнитни величини
02.20.02. Микроелектроника
02.20.04. Твърдотелна електроника
02.21.02. Елементи и устройства на автоматиката и изчислит.техника
02.21.06. Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (по отрасли)

Научни трудове:
78 научни публикации, 1 учебник и 3 учебно-методични ръководства
Научните трудове са в областта на изследване, моделиране и приложение на галваномагнитни сензори и системи.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
8 цитирания

Публикации:
1. Александров, А.Т., Н.Д. Драганов. Магнитоуправляем генератор, отчитащ посоката на магнитното поле. -Инженерни науки, 2007, №3, 5-11.
2. Александров, А.Т., Н.Д. Драганов. Изследване на нови схеми за съвместна работа на елементи на Хол. -Известия на ТУ-Габрово, 2009, том 37, 66-69.
3. Александров, А.Т., Н.Д. Драганов. Работа на елемент на Хол с ортогонална магниточувствителност в криогенна среда. Сборник с доклади на UNITECH’09, Габрово, 2009, том I, I177-I181.
4. Aleksandrov, А. Mathematical Model of a Current-Frequency Galvanomagnetic Converter. XXXIX International Scientific Conference on Information, Communication and Energy Systems and Technologies ICEST’2004, 16-19 June 2004, Bitola, Macedonia, р.419-421.
5. Aleksandrov, A., P. Daneva, N. Draganov. Modeling and Simulation of Hall Elements. Proceedings of papers – ICEST, Ohrid, Macedonia, 23-26 June 2010.