РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Васил Георгиев Анастасов
професор
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Медицински университет - Пловдив

Заемани академични длъжности:
асистент 1972, ст. асистент1974, гл. асистент1977, доцент 1985, професор 1996

Придобити научни степени:
доктор 1982

Области на висшето образование и професионални направления:
7.1. Медицина

Научни специалности:
03.01.49. Сърдечносъдова хирургия
Други специалности: обща хирургия

Научни трудове:
общо 175 публикации в български и международни списания

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
21 бр български и чуждестранни

Публикации:
1. Проучване върху постфлеб. болест
2. Клиника и хир. лечение на ХАНДК
3. Хирургия на каротидните артерии
4. Болест на Бюргер
5. Синхронно реваскуларизиране на аорто фем и фем поп сегмент