РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Пенка Христова Абрашева
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
институт.по лозарство и инарство плевен

Заемани академични длъжности:
доц-[1978]раст. вирусология, проф,[1993]раст.за.вирусология.

Придобити научни степени:
д-р-[1974]раст. вирусология,д-р сн-[1992]. раст.за.вирусология.

Области на висшето образование и професионални направления:
3.7. Администрация и управление
4.3. Биологически науки
4.4. Науки за земята
5.11. Биотехнологии
6.1. Растениевъдство
6.2. Растителна защита

Научни специалности:
04.01.01. Общо земеделие
04.01.10. Растителна защита (вкл.фитопатология,вирусология, хербология и др.)
04.01.14. Растениевъдство
04.01.17. Лозарство

Научни трудове:
общ брой -163 лозарство, вирусология, раст.защита,ин витро ,фиэиология на растенията ,эемеделие

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
цитати-256

Публикации:
1. Мартели,..Абрашева...1977 а..ап.биол 85,51 59.
2. Абрашева..2005 НЦАН,т1,155-159
3. Абрашева...2004 РАСТ.НАУКИ ,2 ,128-132
4. ......Абрашева..2004,,Каталог,Сф,, 66с
5. Абрашева..2008 .ЛОЭи. Вин.Сф 344с