РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Игнат Радославов Абрашев
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по микробиология

Заемани академични длъжности:
н.с.III - I 1969-1988 микробиология и биохимия; ст.н.с.II - 1988 микробиология и биохимия; ст.н.с. I ст. 2008;

Придобити научни степени:
доктор (1985), микробиология и биохимия;
доктор на науките (2006), микробиология и биохимия

Области на висшето образование и професионални направления:
4.3. Биологически науки
5.11. Биотехнологии

Научни специалности:
01.06.04. Молекулярна биология
01.06.10. Биохимия
01.06.12. Микробиология
02.22.01. Екология и опазване на екосистемите

Научни трудове:
общ брой - 97 в областта на общата микробиология, бактериалната патогенност, ензимология, микробна екология

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации: