РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Валентин Иванов Абаджиев
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по механика

Заемани академични длъжности:
н.с. III-I ст.(1973-1983), Автомобили, трактори и кари
н.с. I ст. (1983 -1988), Теория на механизмите, машините и автоматичните линии
ст.н.с.II ст (1988-2008), Приложна механика
професор (2008), Приложна механика

Придобити научни степени:
доктор (1985), Приложна механика
д.т.н.(2008), Приложна механика

Области на висшето образование и професионални направления:
5.1. Машинно инженерство

Научни специалности:
01.02.02. Приложна механика (вкл. Трибология)
02.01.03. Машинознание и машинни елементи
02.01.04. Теория на механизмите,машините и автоматичните линии

Научни трудове:
--автор и съавтор над 100 (сто) научни публикации , доклади и една монография в областта на:
-математично моделиране, ориентирано към синтеза на пространствени зъбни механизми;
- механо-математично моделиране на динамични процеси, ориентирано към реконструкцията на транспортни колизии

--18 изобретения

Постижения :
- Почетен знак и вписване в Златната книга на
изобретателите и откривателите в България, 2005г.

- Златна значка на ФНТС, 2006г.

- Почетна грамота на Научно-техническия съюз по Машинистроене при ФНТС за удостояване със званието “Машинен инженер на 2006 година”

Златна значка „Професор Асен Златаров”. Решение на ИБ на УС на ФНТС протокол от юни 2010г., София.

-Грамота от МОН за постигнати съществени резултати
при разработка на научен проект No TH 310/93 през
Трета конкурсна сесия на НФ “Научни изследвания”,
1993г.-1996г.

-Грамота от МОН за постигнати съществени резултати
при разработка на научен проект No TH 820/98 през
Осма конкурсна сесия на НС “Научни изследвания”,
1998г.-2001г.

- Диплом на Съюза на учените в България за високи научни постижения за 2004г. в областта на техническите науки

Импакт-фактор, цитати:
88 цитирания в международни издания и дисертации у нас и в чужбина;
импакт фактори на приложените публикации:
Публикация 1 -0,204
Публикация 2 -0,903
Публикация 3 - 1,407
Публикация 4 - 1,407
Публикация 5 -0

Публикации:
1. Abadjiev, V. On the Relative Motion in Tooth Contact Points Of Hyperboloid Gears. Comptes Rendus De L’Academie Bulgare Des Sciences, Tome 61, No 6, Sofia, 2008, pp.801-810.
2. Abadjiev, V. Mathematical Modelling for Synthesis of Spatial Gears., Journal of Process Mechanical Engineering., Proc Inst. Mech Engrs, Vol. 216, Part E, 2002, pp. 31-46.
3. Abadjiev, V. Kinematic Theory of Spatial Friction – Wheel Rotation Converter, Mechanism and Machine Theory. A Scientific Journal of IFToMM, Volume 38, Elsevior Ltd, Pergamon, 2003, pp. 1185-1197
4. Abadjiev, V. Mathematical Modelling for Synthesis of Spatial Gears., Journal of Process Mechanical Engineering., Proc Inst. Mech Engrs, Vol. 216, Part E, 2002, pp. 31-46.
5. Аbadjiev, V., E. Abadjieva. Aspects of the Mathematical Modelling of Rear Impact Car Crash Processes, International Body Engineering Conference & Exhibition and Automotive & Transportation Technology Congress, July 2002, Paris, FRANCE, PN 2002-01-2107
Уеб адрес с публикации: http://www.imbm.bas.bg/index.php/bg_BG/valentin-ivanov-abadjiev