РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Исак Аврамов Аврамов
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по физикохимия

Заемани академични длъжности:
н.с. (1972) физикохимия
доц (1989) физикохимия
проф (2002) физикохимия

Придобити научни степени:
доктор (1881) физикохимия
доктор на химическите науки (1993) физикохимия

Области на висшето образование и професионални направления:
4.1. Физически науки
4.2. Химически науки

Научни специалности:
01.03.25. Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя (вкл. структура на твърдите тела; кристалография; уравнение на състоянието; фазови равновесия и фазови преходи; динамика на кристалната решетка; статистика и термични свойства на кондензираните пари; физика на ниските температури и квантовите течности; физика на повърхността и дефектите на кристалната решетка)
01.05.05. Физикохимия
01.05.06. Химия на високомолекулярните съединения
01.05.16. Химична кинетика и катализ
Други специалности: нанотехнологии, монте карло симулация, теория на катастрофите

Научни трудове:
Над 120 научни статии, включително две глави от книги.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
От статиите над 100 са в международни списания с най-висок импакт фактор в областта като:
J. Chem. Phys., Phys. Rev., Langmuir, J. Non-Cryst. Sol.

Една от статиите ми е сред 10те най-четени статии на J. Non-Cryst. Sol. през последните 5 години

Публикации:
1. I.Avramov J. Non-Cryst. Sol. 351 (2005) 3163 - 3173 “Viscosity in disordered media”
2. I.Avramov Journal of Volcanology and Geothermal Research Volume 160, Issues 1-2 , 1 February 2007, Pages 165-174
3. Avramov , Physica A 379 (2007) 615–620 Kinetics of distribution of infections in networks
4. I.Avramov, J. Phys.: Condens. Matter 21 (2009) 215402 (3pp) “Rigid–floppy percolation threshold”
5. M.Michailov, I.Avramov, Solid State Phenomena Vol. 159 (2010) pp 171-174 Surface Debye Temperatures and Specific Heat of Nanocrystals
Уеб адрес с публикации: http://ipc.bas.bg/PPages/Avramov/pub.htm