РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Петър Димитров Ангелов
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Заемани академични длъжности:
асистент 1979
доцент 1987

професор -1999

Придобити научни степени:
доктор 1978
доктор на историческите науки 1998

Области на висшето образование и професионални направления:
2.2. История и археология

Научни специалности:
05.03.03. Сревновековна обща история
05.03.06. История на България

Научни трудове:
Средновековна история на България и на балканските народи
три монографии, 62 студии и статии, 18 учебника и учебни помагала

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
1. Средновековната българска дипломация,2004 г.
2. България и българите в представите на византийците, 1999 г.
3. Българско средновековие -лекционен курс 2007
4. Представата за евреите в средновековна България, с. ИП, 2006 КН5-6
5. Представата за гърците в средновековна България ,/на френски език/ Етюд Балканик,2009, кн.2