РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Стефан Петров Александров
професор
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по животновъдни науки - Костинброд

Заемани академични длъжности:
ст.н.с. II ст. - 1976,
ст.н.с. I ст. - 1987, специалност Физиология на животните и човека, шифър 01.06. 17.

Придобити научни степени:
доктор - 06.1964 г., диплом № 652, специалност, 04.02.06. Говедовъдство и биволовъдство

Области на висшето образование и професионални направления:
6.3. Животновъдство

Научни специалности:
01.06.17. Физиология на животните и човека

Научни трудове:
научни трудове -137 бр.,от тях 36 бр. публикувани на английски език,
научно-популярни статии 22 бр.
2 книги в съавторство, Земиздат, 1982 и 1989 години

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
цитирания от български и чуждестранни автори 60 бр. до 1994 г., статии с импакт фактор - 5 бр.

Публикации:
1. Александров, С. 1987. Ниво на инсулина в кръвта на биволици и крави във връзка с млечната продуктивност и стадия от лактацията. Животновъдни науки, 1: 11
2. Александров, С., А. Христов, С. Сандев, К. Желев .1987. Протектиран синтетичен метионин при хранене на високопродуктивни крави. Животновъдни науки , 1: 3
3. Peters, A., S. Alexandrov, T.B. Mepham. 1979. Effects of increased supply of essestial amino acids on the metabolism of the isolated perfused guinea-pig mammary gland. J. Dairy Res., 46
4. Александров, С., Н. Иванов, Л. Сираков. 1982. Влияние незаменимых аминокислот на включение DL- (1-14 C) - фенилаланина и L-/U-14C )- .лейцина в белок молочный железы. VI Всесоюзный Симп. Физиологии и Биохимии лактации, 14-17 Сентебря, Львов, СССР
5. Alexandrov S., Ts. Makaveev. 1990. Effect of intravenous infusion of L-arginin on insulin level and some biochemical characteristics in blood of lactating goats. ESNA-European society of nuclear methods in Agriculture, Annual Meetings, 3-7. 07. 1990,Kosice