РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Росен Костадинов Алексиев
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Шуменски университет "Епископ Константин Преславски"

Заемани академични длъжности:
20.06. 2006 г. получава научното звание” Доцент” по научна специалност 05.07.05 „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)”

Придобити научни степени:
30.06.2003 г получава образователна и научна степен „Доктор” по научна специалност 05.07.05 „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл. методика на лечебната физкултура)”

Области на висшето образование и професионални направления:
1.1. Теория и управление на образованието
1.2. Педагогика
1.3. Педагогика на обучението по...
3.2. Психология
7.4. Обществено здраве
7.6. Спорт

Научни специалности:
05.07.05. Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка (вкл.методика на лечебната физкултура)
Други специалности: Поведение и сигурност в критични ситуации; Компетенция и умения при бедствия и аварии

Научни трудове:
Наукометрични показатели:
научни трудове и публикации - 51 (в областа на физическо възпитание и спорт, теория и методика на физическото възпитание и спорт, гимнастика, поведение и сигурност в критични ситуации, компетенция и умения при бедствия и аварии)

Монографични трудове
Дисертация
Специализирана подготовка на деца от предучилищна и начална училищна възраст за действия в бедствени ситуации:. – София, 2002.
Монография
Оцеляване в бедствени ситуации. Монография. ИДК – НСА “В. Левски”, С., 2004


Учебни пособия
1. Двигателна дейност в детската градина. Ръководство.”Юни експрес”.Шумен. 2005.
2. История на физическата култура – Ръководство за студенти. Шумен, 2005 (в съавторство с Ив. Лазаров).
3. Двигателна активност на детето в детската градина.Книга. Шумен, 2006 (в съавт.с Й. Димитрова, Д. Димитрова).
4. Детски баскетбол. Книга. В.Търново,”Фабер”, 2008 (в съавторство с Т.Симеонова).

- Пълният списък с научната продукция на доц. д-р Росен Костадинов Алексиев може да се намери на адрес: http://shu-bg.net

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
Уеб адрес с публикации: http://shu-bg.net