РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Огнян Огнян Любенов Алипиев
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Русенски университет "Ангел Кънчев"

Заемани академични длъжности:
Асистент - 1980г., Теория на механизмите и машините
Главен асистент - 1988г., Теория на механизмите и машините
Доцент - 16.10.1996 г., 02.01.04“Теория на механизмите, машините и автоматичните линии”

Придобити научни степени:
доктор - 19.04.1991 г., 02.01.04“Теория на механизмите, машините и автоматичните линии”

Области на висшето образование и професионални направления:
5.1. Машинно инженерство

Научни специалности:
02.01.04. Теория на механизмите,машините и автоматичните линии

Научни трудове:
Общ брой на научните трудове и публикациите - 116, от които:
- 19 изобретения;
- 35 самостоятелни публикации;
- 26 първи автор в колективни публикации;
- 34 втори автор в колективни публикации.

Постижения :
– Вписан в Златната книга на откривателите и изобретателите в България,1990г.
– „Почетен изобретател” – почетна значка на ИИР, 1989 г.
– Член на редакционната колегия на списание "Машиностроене и Машинознание”
– Член на редакционната колегия на списание „Annals of Faculty Engineering Hunedoara”, Romania
– Член на редакционната колегия на списание „Acta Technica Corviniensis”, Romania
– Член на организационния комитет на интернационалните конгреси " Machinеry, Technolоgy, Materials"
– Член на националния комитет по „Теория на механизмите и машините”
– Диплом “Айнщайн” на ИИР за принос в техническия прогрес, 1983 г.
– Носител на три Кристални приза "The best paper" за изнесени доклади на научни конференции на „Русенски университет”, 2008 г., 2009 г.
– Грамота за „Специалната награда” на Русенския университет за постер и опитен образец от проект по ФНИ №2009–АИФ–07, 2009 г.
– Три грамоти на Русенския университет за първо място на постери от проекти по ФНИ №2004–МСС–05, №2007–АИФ–07, №2008–АИФ–07

Импакт-фактор, цитати:
- Част от статиите са публикувани в Русия, Холандия, Канада, Германия, Гърция, Румъния;
- 25 цитирани науч.труда, от които 12 в Google Наука;
- 31 реферирани научни труда (CSA ILLUMINA; Реферативный журнал, Национална библиотека и др.).

Публикации:
1. Alipiev O. Geometric design of involute spur gear drives with symmetric and asymmetric teeth using the Realized Potential Method, Mechanism and Machine Theory, "Elsevier", 2010 (Impact Factor-1.407)
2. Alipiev O., S. Antonov. Asymmetric involute–lantern meshing formed by identical spur gears with a small number of teeth. International conference on gears, VDI-Berichte 2108, Germany, 2010, p.925-940 http://www.vdi-gears.eu
3. Alipiev O., S. Antonov. Main thesis in the geometrical theory of the involute meshing, shaped by a generalized basic rack. Power transmissions’09, Greece, 2009, р. 43-50. http://www.bapt2009.meng.auth.gr
4. Alipiev O. Geometric design of bilaterally modified involute gearings with symmetric and asymmetric tooth profiles. // Machines, technologies, materials - virtual journal, http://www.nts-bg.tea.bg/journal/1-2-2009.html, 1-2, 2009, p.3-6
5. Алипиев О. Геометрический расчет эвольвентных передач обобщенного исходного контура, // Теория механизмов и машин №2(12), Том 6, 2008, с.60-70 Русия, Электрон. журн. http://tmm.spbstu.ru/02_2008.html
Уеб адрес с публикации: http://tmm.spbstu.ru/alipiev.html
Файл с публикации: Преглед