РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Евгения Иванова Александрова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София

Заемани академични длъжности:
доцент (2008) - Открит и подводен добив на полезни изкопаеми
главен асистент (2005) - Открит и подводен добив на полезни изкопаеми
старши асистент (2002) - Открит и подводен добив на полезни изкопаеми
асистент (1999)- Открит и подводен добив на полезни изкопаеми

Придобити научни степени:
доктор (2005) - Открит и подводен добив на полезни изкопаеми

Области на висшето образование и професионални направления:
5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

Научни специалности:
02.22.01. Екология и опазване на екосистемите
Други специалности: Инженерна геоекология

Научни трудове:
Общ брой - 25, в областта на научните направления:
"Технологични процеси при откритото разработване на полезни изкопаеми", "Отводняване и устойчивост на откоси", "Рекултивация на нарушени терени от открития добив"

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Цитати - 1 бр.
Societe Internationale de Mecanique des Sols et de la Geotechnique, N25, Decembre 2001, Paris, France

Публикации:
1. Александрова, Е. 2009. Модел за подновяване на спомагателна механизация в открити рудници и кариери. Сп.Геология и минерални ресурси, бр.9, 2009.
2. Александрова, Е. 2009. Избор на оптимална стратегия за подновяване на булдозерен парк. Годишник на МГУ, Св.ІІ. Добив и преработка на минерални суровини, том 52.
3. Копрев, Ив., Е.Александрова. 2008. Съвремен софтуер за избор на оптимални параметри на система на разработване в кариера „Царевец”. Сп.Геология и минерални ресурси, бр.1-2, 2008.
4. Златанов, П., Е.Александрова. 2008. Технологични решения при изземване и разрушаване на твърди включения в откривните хоризонти на източномаришкия въглищен басейн. Сп.геология и минерални ресурси, бр.7-8, 2008.
5. Александрова, Е. 2008. Възможности за технологично управление на устойчивостта на откосите. Научна конференция с международно участие „Науката в условията на глобализация”, том ІІІ, част ІІ, 1-2 октомври, 2008, Кърджали
Файл с публикации: Преглед