РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Васил Антонов Александров
професор
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София

Заемани академични длъжности:
доцент /1978/ техническа механика

професор /1986/ теоретична механика

Придобити научни степени:
доктор /1971/ динамика и якост на машините

Области на висшето образование и професионални направления:
4.1. Физически науки

Научни специалности:
01.02.01. Теоретична механика
01.02.02. Приложна механика (вкл. Трибология)
01.02.03. Строителна механикa, съпротивление на материалите
02.01.03. Машинознание и машинни елементи

Научни трудове:
над 60 научни труда в областта на приложната механика

и динамика на машините

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Известни ми са 11 цитирания до 2008 год.

Публикации:
1. Динамична устойчивост на еластичен вал при неконсервативно натоварване-Теоретична и приложна механика-1977г №2
2. Analysis of a journal bearing...The journal of mechanical engineering science 1977 №2
3. Исследование влияния малых деформ.на динам.характеристики подшипников скольжения-Трение и износ 1984 №3
4. Lubrication of EHD bearings with consideration of turbulence-INCPAA 2008 Genua Italy
5. Journal bearings stabilty with consideration of fluid inertia -World Tribology Congress 2005 USA
Уеб адрес с публикации: www.vtu.bg/structure/departments/publications.php?id=146