РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Ирен Борисова Александрова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Заемани академични длъжности:
асистент(1988),Теория и история на литературата
гл.асистент(1994),Теория и история на литературата
доцент(2004),Теория и история на литературата

Придобити научни степени:
доктор(1994),Теория и история на литературата

Области на висшето образование и професионални направления:
2.1. Филология
8.1. Теория на изкуствата

Научни специалности:
05.04.01. Теория и история на литературата

Научни трудове:
2 книги и статии и научни сборници
книги(2):"Да влезе авторът",2001;"Приписки между изказа и смисъла.По полетата на Дебелянов",2004
статии(32)-теория и история на литературата

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
1. "Да влезе авторът",2001,ИК "СУ Св.Климент Охридски"
2. "Приписки между изказа и смисъла.По полетата на Дебелянов",2004,ИК СЕМА РШ