РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Гено Атанасов Ангелов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Лесотехнически университет - София

Заемани академични длъжности:
асистент - 15.02.1979, Патологична физиология на домашните животни, Ветеринарномедицински факултет, Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина - Стара Загора
ст.асистент - 21.05.1982,Патологична физиология на домашните животни, Ветеринарномедицински факултет, Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина - Стара Загора
гл.асистент - 26.09.1985 Патологична физиология на домашните животни, Ветеринарномедицински факултет, Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина - Стара Загора
доктор(кандидат на ветеринарномедицинските науки) - протокол 11, № 14/29.12.1989 г.по шифър 04.03.06. Патология и терапия на животните
доцент -Патологична физиология на домашните животни, Ветеринарномедицински факултет, Висш институт по зоотехника и ветеринарна медицина - Стара Загора,
протокол 11, № 10/22.12.1990

Придобити научни степени:
доктор(кандидат на ветеринарномедицинските науки) - протокол 11, № 14/29.12.1989 г.по шифър 04.03.06. Патология и терапия на животните

Области на висшето образование и професионални направления:
6.4. Ветеринарна медицина

Научни специалности:
04.03.06. Патология на животните

Научни трудове:
Общ брой публикации - 60
научно-приложен характер - 46
приложен - 14

Постижения :
заявка за регистрация на полезен модел в Патентно ведомство на Р. България с входящ № 1645/06.07.2009 г.

Импакт-фактор, цитати:
M.Leal, C. Maruta,E.Ortelant, Arq. Bras.Med. Vet. Zootec., vol.59, no.4, Belo Horizonte Aug.2007 - Angelov,G., Nicolov, Y.,Angelov, A., Changes in acid-base variables and some biochemical parameters in caprin acure rumen acidosis,Vet. Arhiv, v.65,43-48, 1995
проф. Хубен Хубенов – 3
1. Хабилитационен труд за получаване на научното звание „Професор”, Стара Загора, 2008 г.
А. Вет. Мед. Науки, ХХIX /8/, 74-82, 1984 г. Ангелов, и сътр.
Б. Вет. Мед. Науки, XXVIII /2/, 58-65, 1984 – Койнарски, Ангелов,
В. Научни трудове на ВМФ, XXXIII, част II, 277-285 – Стойков, Ангелов,
проф. Петко Петков - 1
Хабилитационен труд за присъждане на научното звание „Професор”, Стара Загора, 2009
А. Клиничнолабораторни изследвания във ветеринарната медицина, Ангелов, Г. и сътр. 1999
д-р Методи Петричев - 1
Дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, 2008 г. София
Клиничнолабораторни изследвания във ветеринарната медицина, Ангелов, Г. и сътр. 1996
д-р Цветан Чапръзов - 1
Дисертация за присъждане на образователна и научна степен „Доктор”, 2008 г. Стара Загора
А. Клиничнолабораторни изследвания във ветеринарната медицина, Ангелов, Г. и сътр. 1999

Публикации:
1. Angelov, G., Y. Nicolov, A. Angelov, Veterinarski arhiv, 65/2/,43-48, 1995
2. Angelov, G., Y. Nicolov, A. Angelov,, Indian Vet. J., 73, March, 1996, 309-314
3. Angelov, G., A. Angelov, E. Slavov, V. Spasova, Veterinarski arhiv, 66 / 5 /, 1996, 173-180
4. Guergueva, T., M. Paskalev, I. Guerguiev, G. Angelov, Revue Med. Vet.,150, 6, 1999, 543-546
5. Stoev, St., G. Angelov, I. Ivanov, D. Pavlov, Exp. Tox. 52, 2000
Уеб адрес с публикации: www.ltu.bg