РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Бончо Иванов Александров
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Технически университет - Габрово

Заемани академични длъжности:
асистент 1987 год, гл ас. 2001 год. Доцент 2009 год.

Придобити научни степени:


Области на висшето образование и професионални направления:
4.6. Информатика и компютърни науки
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
5.3. Комуникационна и компютърна техника

Научни специалности:
02.20.09. Индустриална електроника
02.20.11. Технология на електронното производство (по отрасли)
02.21.02. Елементи и устройства на автоматиката и изчислит.техника
02.21.03. Системно програмиране
02.21.04. Компютърни системи, комплекси и мрежи
02.21.05. Системи с изкуствен интелект
02.21.07. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление (по отрасли)
02.21.09. Автоматизация на области от нематериалната сфера (медицина, просвета, наука, административна дейност и др.)
02.21.10. Приложение на принципите и методите на кибернетиката в различни области на науката (техническа, медицинска, биокибернетика, правна и др.)
02.21.11. Управляващи изчислителни машини и системи

Научни трудове:


Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации: