РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Емил Георгиев Александров
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Военномедицинска академия

Заемани академични длъжности:
н.с.ІІІ ст. 1965
н.с.ІІ ст. 1967
н.с.І ст. 1971
ст.н.с.ІІ ст. 1984
ст.н.с.І ст. 1993

Придобити научни степени:
к.м.н. 1971
д.м.н. 1991

Области на висшето образование и професионални направления:
7.1. Медицина

Научни специалности:
01.06.12. Микробиология
01.06.13. Вирусология

Научни трудове:
научни трудове 220
54 на английски език
7 монографии
изобретения и патенти 10
рацинализации 20
разработване на бързи методи за диагностика на особеноопасни и други рикетсийни , вирусни и бактериални заболявания, епидемиология, екология и екстрeна профилактика на рикетсийни и вирусни инфекции със социална значимост

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
цитации 127

Публикации:
1. Serbezov,V.,Alexandrov,E. Active influencing of the epidemiological process of the Marseille fever in Bulgaria. J. Hyg. Epidemiol. Microbiol. and Immunol., 17, 1973: 448-552,
2. Ganchev N. , V. Serbezov, E. Alexandrov - Incidence of Q fever in two inadequately occupational groups. J. Hyg. Epidemiol. Microbiol. and Immunol. 4, 1977: 405-411,
3. Kalvatchev Z., E. Alexandrov, R. Dontcheva, A. Madjurova - Using the immunogold assay for a rapid evaluation of antigens of Spotted fever group ricketiae. Acta virol. , 37, 1993, 2-3 : 164-186,
4. Alexandrov E. , A. Kunchev, N. Nedelthev, D. Alexandrova et al.-SFG - Rickeitsioses in Bulgaria /in memory of H. T. Ricketts/. Problems of infectious and parasitic diseases, 34, 2006, 2:40,
5. Alexandrov E. , T. Kantardjiev, D. Alexandrova, M. Teocharova, B. Kamarinchev, A. Macela - Rickettsial Diseases - Bioterrorism-Prevantive Therapy. In: Contemporary State of the Rickettsioses in the World and in Bulgaria, eds. E. Alexandrov, T. Kantardjiev