РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Наталия Христова Александрова
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Заемани академични длъжности:
гл. ас., доц., проф.-психология
гл. ас.-психология;
доц.-психология;
проф.-психология

Придобити научни степени:
доктор-психология-1981
доктор на науките-психология-2000

Области на висшето образование и професионални направления:
3.2. Психология

Научни специалности:
05.06.05. Педагогическа и възрастова психология

Научни трудове:
Над 50 научни труда в областта на психология и психопрофилактика на стареенето; педагогическа и възрастова психология; психология на изобразителното изкуство и театъра; лидерство и стилове на управление;психология на психичните състояния-тревожност, агресия; психология на просоциалното поведение; психология на семейните отношения; психология и психодиагностика на развитието.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Пълен списък не бих могла да предложал Мага да предложа трудове в чужбина-Русия с цитирания на мои изследвания-pdf-формат

Публикации:
1. Стареенето-психологически особености, СУ "Кл. Охридски", 2010
2. 4. Александрова Н., Тревожност при хора в напреднала и старческа възраст.-София, 2002.
3. Педагогическа психология-учебник в съавторство П. Николов, Л. Кръстев, 2007
4. Александрова Н., Старите хора.-София, 2001.
5. 11. Александрова Н., Личностно-психологически особености на лидера-ръководител в образованието., Международна научно-практическа конференция,Правец, 2005;