РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Соня Соня Александрова Алексиева
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Нов български университет - София

Заемани академични длъжности:
Доцент, 2005 г. по научната специалност 05.02.20 Социално управление

Придобити научни степени:
Доктор, 1999 г., по научната специалност 05.11.01 Социология

Области на висшето образование и професионални направления:
3.1. Социология, антропология и науки за културата
3.5. Обществени комуникации и информационни науки
3.9. Туризъм

Научни специалности:
Други специалности: Социални, стопански и правни науки

Научни трудове:
Три монографии, два учебника, пет книги, над 15 публикации - в областта на връзките с обществеността, културния туризъм, пъблик рилейшънс на културния туризъм, публичните комуникации, кризисните комуникации, туристически имидж и реклама, културно-историческото наследство и др.

Постижения :
автор на няколко документални книги и изследвания за културно-историческото наследство и културния туризъм

Импакт-фактор, цитати:
За последните две години - цитирани и използвани цитати от една монография и 6 авторски публикации

Публикации:
1. „ПР на българския културен туризъм – проблеми и задачи”. В: Годишник на СУ „Св. Кл. Охридски”, Факултет по журналистика и масови комуникации, Том 10, София, 2004, с. 123-134.
2. „Връзки с обществеността на културния туризъм”. – София: Изд. ПР Туризъм-консулт, ISBN 954-91348-3-0, 2004, 143 с.
3. „ПР на туризма – отговорност за промяна на визията и нагласите към Балканите”. В: Сб. „Конкурентоспособност на туристическите дестинации” –Варна: Изд. Славена, 2006, с. 14-22.
4. Пъблик рилейшънс. – София: Изд. НБУ, ISBN 978-954-535-516-5, 2008, 311 с.
5. Алексиева, Соня. Практики на връзките с обществеността в областта на културния туризъм // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2009, № 2. Available from: [www.media-journal.info]