РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Искра Петрова Алтънкова
професор
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Медицински университет - София

Заемани академични длъжности:
1974 - 1977 г. Асистент в Лаборатория по клинична имунология и трансплантация при Катедра по нефрология, НИНУХТ, МА, София
1977 - 1982 г. Научен сътрудник III ст. в Имунологична лаборатория към Катедра по вътрешни болести, НИВБ, МА, София
1982 - 1984 г. Научен сътрудник II ст. в Имунологична лаборатория към Катедра по вътрешни болести, НИВБ, МА, София
1984 - 1990 г. Научен сътрудник I ст. в Имунологична лаборатория към Катедра по вътрешни болести, НИВБ, МА, София
1990 - 1992 г. Старши научен сътрудник II степен по Имунология 01.06.23. към Имунологична лаборатория в Катедра по вътрешни болести, НИВБ, МА, София
1992 - Старши научен сътрудник II степен 01.06.23. към Имунологична лаборатория към Катедра по клинична лаборатория и имунология, Факултетска болница "Св. Иван Рилски", Медицински факултет, София
1999 г.- Професор по имунология 01.06.23, Завеждащ Лаборатория по клинична имунология

Придобити научни степени:
1984 г - Защитена кандидатска дисерация 01.06.27, Медицинска Академия, София
1997 г. - Защитена дисерация за “Доктор на медицинските науки”01.06.23; 01.06.27

Области на висшето образование и професионални направления:
7.1. Медицина

Научни специалности:
03.01.27. Имунопатология и алергология
Други специалности: Имунология

Научни трудове:
•Кандидатска дисертация, защитена 1984 г.
•Дисертация за Доктор на медицинските науки, 1997 г.
•122 научни публикации в наши и чуждестранни списания ( 31 статии в чуждестранни списания, 20 участия в написването на монографии и учебници, 68 статии в български рецензируеми научни списания)
•90 участия в национални и международни конгреси и симпозиуми.
• 8 признати и внедрени рационализации.

Постижения :
1. Научно-приложно разработване и внедряване на нови, съвременни диагностични имунологични методи в нефрологичната и гастроентерологична практика.

2. Проучвания върху патогенетични механизми на хроничните
гломерулонефрити, възпалителните заболявания на бъбреците, антифосфолипиден синдром и други автоимунни болести.

3. Прилагане, контролиране и проучване на имунологичните механизми на действие на различни схеми имуномодулираща терапия при автоимунни и други имунно-медиирани гломерулонефрити.

4. Получаване на моноклонални антитела срещу човешки плазмен
фибронектин и определянето му в телесни течности.

5. Проучване ролята на фибронектина в имунния отговор и в патогенезата на хистопатологичните изменения при хроничните гломерулонефрити.

6. Имунотерапия на рака с ДНК ваксини и цитокини – характеризиране на имунния отговор при раково болни, модулации на имунния отговор с терапевтична цел в хода на клинични проучвания, проследяване на промени в имунния отговор в хода на различни имуномодулиращи схеми за лечение на карциноми.

7. Характеризиране и участие на дендритни клетки при физиологични и патологични състояния, включително карциноми.

8. Изолиране, характеризиране и клинично приложение на човешки стволови клетки.

Импакт-фактор, цитати:
ИФ- 32.5
Цитирания- над 120

Публикации:
1. 43. Mincheff M, Zoubak S, Altankova I, Tchakarov S, Pogribnyy P, Makogonenko Y, Botev Ch, Meryman H. Depletion of CD25+ cells from human enriched fraction eliminates immunodominance during priming with dendritic cells genetically modified to express a secr
2. 44. Mourdjeva M, Kyurkchiev D, Mandinova A, Altankova I, Kehayov I, Kyurkchiev S. Dynamics of membrane translocation of phosphatidylserine during apoptosis detected by monoclonal antibody. Apoptosis 2005:10: 209-217
3. 46. Todorova K, Ignatova I, Tchakarov St, Altankova I, Zoubak S, Kyurkchiev S, Mincheff M. Humoral immune response in prostate cancer patients after immunization with gene-based vaccines that encode for a protein that is proteosomally degraded. Cancer Immu
4. 47. Tomova R., Pomakov Y, Jacobs JJL, Adjarov D, Popova S, Altankova I, Willem den Otter, Krastev Z. Changes in cytokine profile during local IL-2 therapy in cancer patients. Anticancer Research 26: 2006, 2037-2048
5. 49. Kyurkchiev D, Ivanova-Todorova E, Hayrabedyan S, Altankova I, Kyurkchiev S. female sex steroid hormones modify some regulatory properties of monocyte-derived dendritic cells. American Journal of Reproductive Immunology 58 (2007) 425-433