РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Димитър Димитър Стоянов Анастасов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Минно-геоложки университет "Свети Иван Рилски" - София

Заемани академични длъжности:
старши асистент, октомври 1987
главен асистент, юни 1990
доцент, октомври 1995
научна специалност Подземен добив на полезни изкопаеми шифър 02.08.03.

Придобити научни степени:
доктор диплома No 18988/17.05.1989
научна специалност Подземен добив на полезни изкопаеми шифър 02.08.03.

Области на висшето образование и професионални направления:
5.8. Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми

Научни специалности:
02.08.03. Подземен добив на полезни изкопаеми
02.08.06. Минно строителство
02.08.15. Техника и технология на взривните работи

Научни трудове:
Общ брой научни трудове - 40
Характер - конструиране на системи за подземен добив на полезни изкопаеми, разкриване и климатизация на могилни съоръжения

Постижения :
Анастасов Д., Еко Ток ЕООД, Патент за изобретение „Метод за разкриване на подземни съоръжения в насипи на могили и конструкция за приложението му”, No 65766 от 01.12.2009 г.

Импакт-фактор, цитати:
Забелязани 13 цитирания, от които:
- 7 в български издания;
- 6 в чуждестранни издания.

Публикации:
1. Анастасов Д., Формиране тела на източване при система с подетажно обрушаване, Сп. „Минно дело и геология”, бр. 3/2005, стр. 24-26.
2. Анастасов Д., Челно източване в зависимост от кривината на елипсоидите и конфигурацията на загребващия орган, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том 49 св. II, стр. 29-31, София, 2006.
3. Анастасов Д., Използване на износоустойчиви елементи и конструиране на нови зъби за кошов загребващ орган при челно източване, Годишник на МГУ „Св. Иван Рилски”, том 50 св. II, стр. 29-31, София, 2007.
4. Anastasov D., Research of section’s cores at ellipse’s draw, 2nd Balkan Mining Congress BALKANMINE 2007, Book of Proceedings, pp. 155-160, ISBN 978-86-87035-00-3, Belgrad, 2007.
5. Anastasov D., Some Aspects of the Elementary Ore Pieces Statics and Kinematics in the Draw Process, 3rd Balkan Mining Congress BALKANMINE 2009, Book of Proceedings, pp. 269-272, ISBN 978-9944-89-782-2, Izmir, 2009.
Файл с публикации: Преглед