РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Маргарита Любомирова Александрова
доцент
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Медицински университет - Плевен

Заемани академични длъжности:
Асистент по биофизика - 1990 г., старши асистент - 1994 г.,главен асистент - 1997 г., Доцент по биофизика - 2007 г.

Придобити научни степени:
Доктор(2005), Патофизиология
Доктор на науките (2012), Биофизика

Области на висшето образование и професионални направления:
4.1. Физически науки
4.3. Биологически науки
7.1. Медицина

Научни специалности:
01.06.08. Биофизика
03.01.05. Патофизиология (вкл.ветеринарна патофизиология)

Научни трудове:
Брой публикации в чуждестранни списания - 16; Брой глави в чуждестранни книги - 1; Брой публикации в български списания - 33; Брой монографии - 1; Брой публикации като първи автор - 26,Брой участия в научни форуми с публикувани резюмета - 70.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
импакт-фактор: 23,403; Брой положителни цитирания: 241

Публикации:
1. Alexandrova M, Bochev P. Oxidative stress during the chronic phase after stroke. Free Radical Biology and Medicine, 39(3):297-316, 2005.
2. Alexandrova M, Bochev P. Reduced extracellular phagocyte oxidative activity, antioxidant level changes and increased oxidative damage in healthy human blood as a function of age. Age, 31(2): 99-107, 2009.
3. Alexandrova M. What happens with ageing: decline or remodeling of opsonin-independent phagocyte oxidative activity? Luminescence, 24(5): 340–347, 2009.
4. Alexandrova M, Bochev P, Markova V. Inhibitory and enhancing effects of piroxicam on whole blood chemiluminescence. Luminescence, 22(2): 97-104, 2007.
5. Alexandrova ML. and Bochev PG. Oxidative Stress in Stroke, 15:307-362. In: Oxidative Stress and Neurodegenerative Disorders. Edited by G. Ali Qureshi and S. Hassan Parvez, 2007 Elsevier B.V. Holland.