РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Сашка Петрова Александрова
доцент
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Технически университет - София

Заемани академични длъжности:
научен сътрудник III ст. 1974
научен сътрудник II ст. 1978
научен сътрудник III ст. 1983
старши научен сътрудник II ст. 1988 - физика на кондензираната материя
доцент 2003 - физика

Придобити научни степени:
кандидат на физическите науки - 1981 "Физика на кондензираната материя"
доктор на техническите науки - 2010 "Микроелектроника"

Области на висшето образование и професионални направления:
4.1. Физически науки
5.6. Материали и материалознание

Научни специалности:
01.03.25. Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя (вкл. структура на твърдите тела; кристалография; уравнение на състоянието; фазови равновесия и фазови преходи; динамика на кристалната решетка; статистика и термични свойства на кондензираните пари; физика на ниските температури и квантовите течности; физика на повърхността и дефектите на кристалната решетка)
01.03.26. Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл. електронни състояния и зонна структура на твърдите тела; електронен транспорт в кристали и неподредени системи; електронна структура и електрични свойства на повърхността и интерфейса; електронни свойства на нискоразмерни системи; физически основи на микроелектрониката; свръхпроводимост; магнитни свойства на кондензираните фази; резонансни явления в кондензирани фази (АМР, ЕПР, гамарезонанс и др.); оптични свойства и спектроскопия на кондензираните среди; взаимодействие на кондензираните среди с излъчване)
02.20.02. Микроелектроника

Научни трудове:
Научни статии в списания 74, от тях в международни издания 66, в български 8

Научни доклади, публикувани в пълен текст 20

Даклади в резюме 32

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
общ импакт фактор 70
цитати 288

Публикации:
1. S. Alexandrova, A. Szekeres “Nano-sized silicon oxide thermally grown on plasma hydrogenated silicon” J. Optoelectron. Adv. Materials, 11 (2009) 1284 - 1287
2. E. Valcheva, S. Dimitrov, D. Manova, S. Mändl, S. Alexandrova “AlN nanoclusters formation by plasma ion immersion implantation” Surface & Coatings Technology 202 (2008) 2319-2322
3. S. Alexandrova and A. Szekeres “Sputter metallization induced electronic defects in thermal SiO2” Physica Status Solidi A, 187 (2001) 499-506
4. S. Alexandrova, P. Danesh and I. A. Maslyanitsyn “Second harmonic generation in hydrogenated amorphous silicon” Phys. Rev B, 61 (2000) 11136-11138
5. S. Alexandrova "Arsenic-related defects in SiO2" J. Appl. Phys., 78 (1995) 1514
Уеб адрес с публикации: http://phys.tu-sofia.bg/collection/Science/Sci-1.pdf