РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Мирослав Мирослав Вергилов Абрашев
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Заемани академични длъжности:
ст.ас.: 1994 - 1998 обща физика
гл.ас.: 1998 - 2003 обща физика
доц.: 2003 - електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (01.03.26)

Придобити научни степени:
доктор: 1993 - електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (01.03.26)

Области на висшето образование и професионални направления:
1.3. Педагогика на обучението по...
4.1. Физически науки

Научни специалности:
01.03.22. Физика на вълновите процеси (вкл.акустични трептения и вълни; оптика; нелинейни трептения и вълни - нелинейна оптика и квантова електроника; оптоелектроника и лазерна техника)
01.03.25. Структура, механични и термични свойства на кондензираната материя (вкл. структура на твърдите тела; кристалография; уравнение на състоянието; фазови равновесия и фазови преходи; динамика на кристалната решетка; статистика и термични свойства на кондензираните пари; физика на ниските температури и квантовите течности; физика на повърхността и дефектите на кристалната решетка)
01.03.26. Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл. електронни състояния и зонна структура на твърдите тела; електронен транспорт в кристали и неподредени системи; електронна структура и електрични свойства на повърхността и интерфейса; електронни свойства на нискоразмерни системи; физически основи на микроелектрониката; свръхпроводимост; магнитни свойства на кондензираните фази; резонансни явления в кондензирани фази (АМР, ЕПР, гамарезонанс и др.); оптични свойства и спектроскопия на кондензираните среди; взаимодействие на кондензираните среди с излъчване)
05.07.03. Методика на обучението (по отрасли и видове науки)

Научни трудове:
статии в Phys. Rev. B - 24, в Physica C - 9 и др. Общо в международни списания - 72 статии.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
импакт фактор: 147
цитати: 854
h-index: 15

Публикации:
1. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 57, 2872 - 2877, 1998
2. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 59, 4146 - 4153, 1999
3. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 56, 2488 - 2494, 1998
4. Applied Catalysis A: General, 209, 291 - 300, 2001
5. Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics, 64, 144429, 2001
Уеб адрес с публикации: http://phys.uni-sofia.bg/~mvabr/