РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Лъчезар Аспарухов Аврамов
доцент
доктор на науките
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по електроника

Заемани академични длъжности:
н.с.II ст.ИЕ БАН, 1986, 01.03.22 - Физика на вълновите процеси
н.с.I ст.ИЕ БАН, 1988
ст.н.с.II ст.ИЕ БАН, 2004, 02.20.08 - Електронизация (биология и медицина)

Придобити научни степени:
к.ф.-м.н/доктор, 1985, Московски държавен университет, Биофизика
доктор на науките,2009, 01.06.08 - Биофизика

Области на висшето образование и професионални направления:
4.1. Физически науки
4.3. Биологически науки
5.2. Електротехника, електроника и автоматика
7.1. Медицина

Научни специалности:
01.03.13. Радиофизика и физическа електроника (вкл. статистическа радиофизика; разпространение на електромагнитните вълни; физика на свръхвисоките честоти; криогенна електроника; мазери; свръхпроводникова електроника; емисионна електроника и електровакуумна техника, електромагнитна оптика)
01.03.19. Физика на атомите и молекулите (вкл. електронна структура на атомите и молекулите - обща теория; електронна обвивка на атомите и атомни спектри; електронни обвивки; симетрия; вибрационни и ротационни свойства на молекулите и молекулни спектри; междуатомни и междумолекулни взаимодействия; взаимодействия на атоми и молекули с електромагнитно поле и ядрени лъчения)
01.03.22. Физика на вълновите процеси (вкл.акустични трептения и вълни; оптика; нелинейни трептения и вълни - нелинейна оптика и квантова електроника; оптоелектроника и лазерна техника)
01.03.26. Електрични, магнитни и оптични свойства на кондензираната материя (вкл. електронни състояния и зонна структура на твърдите тела; електронен транспорт в кристали и неподредени системи; електронна структура и електрични свойства на повърхността и интерфейса; електронни свойства на нискоразмерни системи; физически основи на микроелектрониката; свръхпроводимост; магнитни свойства на кондензираните фази; резонансни явления в кондензирани фази (АМР, ЕПР, гамарезонанс и др.); оптични свойства и спектроскопия на кондензираните среди; взаимодействие на кондензираните среди с излъчване)
01.06.08. Биофизика
02.04.07. Светлинна техника и източници на светлина
03.01.46. Онкология

Научни трудове:
статии в международни списания и специализирани научни сборници - 100
статии в национални списания и специализирани научни сборници - 25

Постижения :
Ръководство на над 40 национални и международни договори, вкл. 3 по Рамковите Програми на ЕС:
Contract No. G5RD-CT-2000-00372 "Improved Photon Efficient Cathodes with Applications in Biological Luminescence", 2001 - 2003 г.
Contract No. G6RD-Ct-2001-00642 "New all-optical systems and methods for precise magnetic and electromagnetic field measurements", 2002 - 2004 г.
Проект “APLOМB” – “Advanced Photocathodes for Luminescence Optimization in Medicine and Biology”, 2004.

Импакт-фактор, цитати:
статии с импакт-фактор - 34
цитати - 88 (към 06.2010)

Публикации:
1. Borisova E.G., Uzunov T.T., Avramov L.A., “Early Differentiation between Caries and Tooth Demineralization Using Laser-Induced Autofluorescence Spectroscopy”, Lasers in Surgery and Medicine 2004, 34 (3), pp. 249-253.
2. E. Borisova, Tz. Uzunov, L. Avramov “Laser-induced autofluorescence study of caries model in vitro”, Las Med Sci, 2006; Vol. 21, p. 34–41.
3. Mantareva V., Kussovski V., Angelov I., Borisova E., Avramov L., Schnurpfeil G., Wohrle D., Photodynamic activity of water-soluble phthalocyanine zinc(II) complexes against pathogenic microorganisms, (2007), Bioorganic and Medicinal Chemistry, 15 (14), pp.
4. Stela Minkovska, Bojana Jeliazkova, Ekaterina Borisova, Latchezar Avramov and Todor Deligeorgiev: “Substituent and solvent effect on the photochromic properties of a series of spiroindolinophthooxazines”, J Photochem PhotoBiol A: Chemistry 2004; 163:121-12
5. Borisova, E., Troyanova, P., Pavlova, P., Avramov, L., Diagnostics of pigmented skin tumors based on laser-induced autofluorescence and diffuse reflectance spectroscopy,
Уеб адрес с публикации: http://www.integramed.org/Publication.htm