РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Живко Живко Тончев Аладжов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Археологически институт с музей

Заемани академични длъжности:
н.с.Іст. 1984г. археология
ст.н.с.(доц.)-1991г археология

Придобити научни степени:
1984 г.- доктор (кандидат на историческите науки)Диплома № 13127/08.02.1984

Области на висшето образование и професионални направления:
2.2. История и археология

Научни специалности:
05.03.12. Архиелогия (вкл. нумизматика; епиграфика и палеографика)

Научни трудове:
186 броя
по проблеми на българската средновековна археология;изследвания върху материалната и духовна култура на столиците Плиска и Велики Преслав;проблеми на езическата култура

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
297 цитирания у нас и в чужбина

Публикации:
1. Опит за определяне на знаците от прабългарските езически некрополи. – В: Проблеми на прабългарската история и култура, I, С., 1989, с. 269-274.
2. Die Religion der heidnischen Protobulgaren im Lichte einiger archäologischer Denkmäler. – Praechistorische Zeitschrift, 60, 1985, 1, p. 70-92.
3. За появата и развитието на градоустройствената схема на старобългарските градски центрове. – В: Труды V международного конгреса славянской археологии., Москва, 1987, Т. I, 2а, с. 13-28.
4. Паметници на прабългарското езичество. С., 1999
5. Писаното за Маркели. В: Тракия и Хемимонт ІV-ХІV век. Варна, 1, 2007, 49-57