РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Василка Иванова Алексова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Заемани академични длъжности:
н.с. ІІ ст. - 1990
н.с. І ст. - 1994
доцент - 2003

Придобити научни степени:
кандидат на филологическите науки - 1989

Области на висшето образование и професионални направления:
2.1. Филология

Научни специалности:
05.04.11. Общо и сравнително езикознание (вкл.съпоставително и балганско езикознание; структурна лингвистика, приложна лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика)
05.04.21. Романски езици

Научни трудове:
2 книги (1 в съавторство), 3 студии, 42 статии, 28 енциклопедични статии, 30 рецензии, отзиви, съобщения; библиографии, съставителство, литературни и научни преводи

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
5 рецензии (положителни) за книгите
Около 60 цитирания

Публикации:
1. Румъния. София. Отв. общество, 1999 (в съавторство)
2. Румънска диалектология . София, Изд. на СУ, 2004.
3. Първото посещение на младоженката в бащиния дом. Названия на обреда в българския и румънския език. - Съпоставително езикознание, 2000, № 2, 33-61.
4. Глаголи за "встъпвам в брак" в българския и румънския език. - Съпоставително езикознание, 2002, №3, 16-59.
5. L’aspect balkanique de la nota accusativi personalis. – Zeitschrift für balkanologie, 44, 2008, N 1, 1-23. (В съавторство с Петя Асенова).