РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Павел Ангелов Ангелов
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Военна академия "Георги Стойков Раковски"- София

Заемани академични длъжности:
ас., ст. ас., гл. ас. - 02.02.1987 г. - 05.02.01 Политическа икономия;
доцент, 23.04.2008 г. 05.02.24 Организация и управление извън сферата на материалното производство

Придобити научни степени:
образователна и научна степен "доктор", 08.06.2005, 05.12.02 Военно-политически проблеми на сигурността

Области на висшето образование и професионални направления:
3.7. Администрация и управление
3.8. Икономика
9.1. Национална сигурност
9.2. Военно дело

Научни специалности:
05.02.01. Политическа икономия
05.02.24. Организация и управление извън сферата на материалното производство (по отрасли и подотрасли
05.12.02. Военно-политически проблеми на сигурността
Други специалности: национална сигурност и отбрана, управление на човешките ресурси

Научни трудове:
Повече от 50 монографии,учебници, студии, статии, доклади.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:


Публикации:
1. Аспекти на теоретичната икономия на здравеопазването и националната сигурност, статия, Военен журнал, бр. 4, С., 2006
2. Нормативна уредба на мисията и целите на Българската армия; Legislation on the mission and the aims of the Bulgarian Army, доклад, International Scientific Conference „Security Structures in the Balkans. Crisis Management”, 2005
3. Икономически отношения в прехода от централно управляемо стопанство към пазарна икономика, студия, Годишник на Академията на МВР, ВИПОНД – МВР, С, 2007
4. Теоретични основи на мениджмънта на човешките ресурси, монография, ВА “Г.С. Раковски”, С, 2008
5. Стратегия за публичния продукт сигурност и отбрана, доклад, 7th International Scientific Conference „SEE SECURITY Business Continuity & Personal Safety”, Sofia, 20 - 11 September 2009
Уеб адрес с публикации: http://rdsc.md.government.bg/BG/Activities/Publication/publication.php