РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Екатерина Екатерина Евгениева Анастасова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей

Заемани академични длъжности:
н.с. I ст., 1996, Фолклористика;
ст.н.с. II ст., 2002, Фолклористика

Придобити научни степени:
доктор 1996, Филология - Фолклористика;
ст.н.с. II ст., 2002, Фолклористика

Области на висшето образование и професионални направления:
2.1. Филология
2.4. Религия и теология

Научни специалности:
05.03.14. Етнография
05.04.09. Фолклористика (вкл.български фолклор, славянски фолклор)

Научни трудове:
2 монографии; 180 научни публикации в наши и чужди издания

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Засега няма регистър за цитируемост в хуманитарните дисциплини

Публикации:
1. Анастасова, Е. Старообредците в България - мит, история, идентичност. Cофия: АИ "М. Дринов", 1996.
2. Анастасова, Е. Етничност, традиция, власт (етюди за прехода). Cофия: АИ "М. Дринов", 2006.
3. Anastassova, E. "We are Bessarabiams here: Ethnicity, Tradition and Power in Southern Bessarabia. - The Anthropology of East Europe Review: Central Europe, Eastern Europe and Eurasia, 2006, Vol. 24, 59 - 65.
4. Anastassova, E. Les Vieux croyants en Bulgarie et Roumanie. - In: Krasteva, A., A. Todorov (sous la dir.). Modernisation, democratisation, europeanisation: la Bulgarie et la Roumanie comparees. S., 2005, Nouvelle Universite Bulgare.
5. Anastasova, E., M. Koiva. Balkan and Baltic States in United Europe. Sofia - Tartu: Paradigma PH, 2009.
Уеб адрес с публикации: folklor.bas.bg