РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Методи Първанов Аначков
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Институт по катализ

Заемани академични длъжности:
01.01.1983 н.с. III ст. кинетика и катализ
01.01.1986 н.с. II ст. кинетика и катализ
09.02.1990 н.с. I ст. кинетика и катализ
08.10.2002 ст.н.с. II ст. кинетика и катализ

Придобити научни степени:
1982 г. Доктор физикохимия

Области на висшето образование и професионални направления:
4.2. Химически науки
5.10. Химични технологии

Научни специалности:
01.05.06. Химия на високомолекулярните съединения
01.05.16. Химична кинетика и катализ
02.10.13. Технология на каучук и гума

Научни трудове:
общо 42 статии
19 статии в сп. с импакт фактор

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
общо цитати около 145

Публикации:
Уеб адрес с публикации: www.ic.bas.bg