РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Мария Стоянова Алексиева
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Бургаски свободен университет

Заемани академични длъжности:
1999-2001 - асистент, Теория на възпитанието и Дидактика
2001-2003 - ст. асистент, Теория на възпитанието и Дидактика
2003-2007 - гл. асистент, Теория на възпитанието и Дидактика
2007 - доцент, Теория на възпитанието и Дидактика

Придобити научни степени:
2003 Придобиване на научна степен “Доктор”, шифър 05. 07. 01. (Теория на възпитанието и Дидактика)
2007 Придобиване на научно звание “Доцент”, шифър 05. 07. 01. Теория на възпитанието и дидактика (Начална училищна педагогика)

Области на висшето образование и професионални направления:
1.1. Теория и управление на образованието
1.2. Педагогика

Научни специалности:
05.07.01. Теория на възпитанието и дидактика

Научни трудове:
Общ брой на научните трудове и публикации - 68 в областта на педагогиката, началната училищна педагогика, взаимодействията "семейство-училище", "учител-родители-деца", организация на позитивна педагогическа среда, работа с деца от различен мултиетнически произход и др.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Цитати:
1. Дечев, Ж. Докторска дисертация, С., с. 51, 2006
2. Дечев, З. Характеристика на 7-11 годишните ученици в православното училище, сп. “Начално образование”, 2007
3. Захариева, Р. Трите модела за училищна готовност, Свят`2001, С. с.22, 2004
4. Обучение на роми за помощник на учителя, Теоретичен модел, Съставител: доц. д-р Д. Димитров, Бл. с. 172, 2003

Публикации:
1. Взаимодействията “Семейство - училище”, изд. “Ирита”, Казанлък, 2006
2. Учителят на малкия ученик, изд. “Ирита”, Казанлък, 2007
3. Проучване на опита на училища, работещи в мултиетническа среда в областта на мултикултурното образование, Годишник на БСУ, т. 15, 2006
4. Практикум по информационни технологии, Б., „Бряг”, 2007
5. Методическо пособие за организиране и провеждане на студентски стажове по журналистика, Б., „Бряг”, 2009
Уеб адрес с публикации: www.bfu.bg (преподаватели)