РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Дочка Дочка Иванова Аладжова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Археологически институт с музей

Заемани академични длъжности:
н.с. 1988 археология (нумизматика)-05 03 12
ст.н.с. 1999 археология (нумизматика)-05 03 12- Свидетелство за научно звание № 19555/09.04.1999

Придобити научни степени:
доктор-(кандидат на историческите науки),специалност археология (нумизматика)- 05 03 12 . Диплома за кандидат на историческите науки № 17183/15.12.1987

Области на висшето образование и професионални направления:
2.2. История и археология

Научни специалности:
05.03.12. Архиелогия (вкл. нумизматика; епиграфика и палеографика)

Научни трудове:
Брой - 138
Разглеждат проблеми от областта на нумизматиката и археологията, които допълват или коригират направени до сега исторически изводи.
Публикувани са неизвестни до сега монетни съкровища,чиито анализ и интерпретация променят изградените до сега представи за политическия и икономически живот по днешните български земи.
Публикации за малко познатите у нас и в чужбина паметници - екзагии.
Обобщени изследвания за археологически обекти - Шуменска крепост,Войвода и др.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
повече от 320 цитирания

Публикации:
1. Екзагии от Долна Мизия, Нумизматика,1985,1, 22-31
2. The Control Measures from the Late Antiquity, Archeologia Bulgarica, 1997,1, 19-25
3. Antique and Medieval Subaerati Coins. Macedonian Numismatic Journal, 2000, IV, 45-49.
4. Провинциите Крайбрежна Дакия и Мизия Втора в светлината на монетните находки отV век. Нумизматика и епиграфика. I, 2003, 83-95.
5. .About the Early Byzantine Glass Exagia from Bulgaria. In; Miscellanea Numismatica Antiquitatis – In Honorem septagenarii magistri Virgilii Mihailescu- Birliba oblate. Bucuresti, 2008, 239-250.