РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Красимира Славчева Алексова
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Заемани академични длъжности:
- Преподавател по български език за чужденци (1989), УНСС;
- Старши преподавател по български език за чужденци (1995);
- Главен асистент по съвременен български език (1997), СУ "Св. Климент Охридски";
- Доцент по съвременен български език (морфология и социолингвистика) (2005),СУ "Св. Климент Охридски".

Придобити научни степени:
Доктор (1994), Съвременен български език

Области на висшето образование и професионални направления:
2.1. Филология

Научни специалности:
05.04.11. Общо и сравнително езикознание (вкл.съпоставително и балганско езикознание; структурна лингвистика, приложна лингвистика, социолингвистика, психолингвистика, математическа лингвистика, етнолингвистика)
05.04.17. Български език

Научни трудове:
- Две монографии - 1 в областта на социолингвистиката и 1 в областта на морфологията;
- 5 учебника (в съавторство): 1 по български език за чужденци и 4 по български език за средното училище;
- 4 помагала за 5., 6. и 12. клас към издателство PONS;
- 74 статии и доклади в областта на лингвистиката;
- 7 рецензии в научни издания.

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
40 цитирания

Публикации:
1. Адмиративът в съвременния български език. София: Сема РШ, 2003.
2. Езикът и семейството. (Към методиката за проучване на речта в микрообщностите). София: Интервю прес, 2000.
3. Intersubjectivity in the Language of Sofia Families. In: International Journal of the Sociologi of Language, N135,1999, рр.63-81.
4. За междукатегориалните връзки на морфологичното равнище. – In: Bulgaristica -Studia et Argumenta. Festschrift fuer Ruselina Nitsolova zum 65. Geburtstag. Herausgegeben von Sigrun Comati. Specimina Philologiae slavicae. Band 151. Begruendet von Olexa Horbat
5. За отношението омонимия – бипартиципиалност – бидетерминативност в българската глаголна система. – В: Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. д.ф.н. Василка Радева.
Уеб адрес с публикации: http://www.belb.net/cat.php?personal=aleksova