РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Георги Атанасов Александров
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Заемани академични длъжности:
Доцент - Решение на ВАК от 05.04.1994;
научна специалност 01.01.04 (Математически анализ)

Доцент - 07.1994 до днес;
Главен асистент - 01.1984-06.1994;
Старши асистент - 01.1981-12.1983;
Асистент - 07.1974-09.1974 и 04.1976-10.1977.

Придобити научни степени:
Доктор - 05.12.1980;
научна специалност 01.01.04 (Математически анализ)

Области на висшето образование и професионални направления:
4.5. Математика

Научни специалности:
01.01.04. Математически анализ

Научни трудове:
Статии - 20

Постижения :


Импакт-фактор, цитати:
Цитати в 3 монографии и поне в 30 публикации.

Публикации:
1. Alexandrov G.A., Plichko A.N., Connection between strong and norming Markushevich basis in non-separable Banach spaces, Mathematika, University College London, 53(2006), 321-328
2. Alexandrov G.A.,KutzarovaD., Plichko A.N., A separable space with no Schauder decomposition, PAMS, 127(1999),no.9, 2805-2806
3. Alexandrov G.A., Kadec M.I., Two counter-examples in nonseparable Banach spaces,Bull. Australian Math. Soc., 49(1994), no.1, 21-24
4. Alexandrov G.A., On the three-space problem for MLUR renorming of Banach spaces, C.R.Acad. Bulg. Sci., 42(1989), no.12, 17-20
5. Alexandrov G.A., Dimitrov I.P., On the equivalent weakly midpoint locally uniformly rotund renorming of the space l, Math. and mathematical education, (1985) 189-191, BAN, Sofia, 1985