РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ - МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ И АКРЕДИТАЦИЯ
София 1113, бул. "Цариградско шосе" № 125, бл. 5, ет. 4

КОМПАС

Силвия Силвия Стоянова Александрова-Янкуловска
доцент
доктор
Последна месторабота във ВУ и организации по чл. 47 от ЗВО:
Медицински университет - Плевен

Заемани академични длъжности:
Ноември 1999 г. – юни 2003 г. – асистент в катедра “Социална медицина и здравен мениджмънт” ВМИ-Плевен
От юни 2003 г. – старши асистент в същата катедра
От май 2006 г. – главен асистент в катедра „Социална и превантивна медицина, педагогика и психология” МУ-Плевен
От ноември 2007г. - главен асистент в катедра „Медицинска етика, управление на здравните грижи и информационни технологии” МУ-Плевен
От 04 януари 2010 г. – доцент по научната специалност 03.01.53 "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"

Придобити научни степени:
17. 02. 2009 г. придобита научна степен доктор по научната специалност 03.01.53 "Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията"

Области на висшето образование и професионални направления:
7.1. Медицина
7.4. Обществено здраве

Научни специалности:
03.01.53. Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Други специалности: Биоетика - Европейска магистратура - Католически Университет Leuven, Белгия

Научни трудове:
Общ брой публикации - 96.
От тях:
Дисертация "Организационни и етични проблеми на развитието и тенденциите на хосписните/палиативните грижи в България." Автореферат, 2008 г.
Самостоятелни монографии и учебници - 5
Съавторство в издадени учебници и учебни помагала - 9
Публикации в списания в чужбина - 8
Публикации в пълен текст от конгреси в чужбина - 5
Публикации в списания у нас - 29
Публикации в пълнотекстови сборници от научни прояви - 8
Доклади, изнесени на научни прояви в чужбина с програми и резюмета - 11
Доклади, изнесени на научни прояви в България с програми и резюмета - 20

Научни трудове по тематично направление:
Проблеми на общественото здраве:
- Методи за изучаване и тенденции на общественото здраве - 9 реални публикации и 4 участия в научни прояви
- Здравно законодателство - 3 реални публикации и 2 участия в научни прояви
История на медицината и етиката - 9 реални публикации и 5 участия в научни прояви
Общи и специални проблеми на медицинската етика - 26 реални публикации и 16 участия в научни прояви
Хосписни и палиативни грижи - 19 реални публикации и 5 участия в научни прояви

Постижения :
2004 г. Наградена с грамота от СУБ в групата „Млади учени до 35 г.” за авторския си труд „Мениджмънт и етика на хосписните грижи”
Включена в 6то и 7то издание на “Who is who in Medicine and Healthcare” за 2007 г. и 2009 г.
Включена в 24то и 25то издание на “Who is who in the World” за 2007 г. и 2008 г.
Номинирана като International Health Professional of the Year за 2007 г. от Международния Биографичен Център, Кембридж, Великобритания
21st Century Award for Achievement от Международния Биографичен Център, Кембридж, Великобритания
Academic Peer “Latin American Magazine of Bioethics”
Academic Peer Educational Research - www.interesjournals.org/ER

Импакт-фактор, цитати:
102 цитата в български източници
3 цитата в чуждестранни източници

Публикации:
1. Aleksandrova, S. Survey on the experience in ethical decision-making and attitude of Pleven University hospital physicians towards ethics consultation. European Journal of Medicine, Health Care and Philosophy. 2008 Mar; 11 (1): 35-42. Epub 2007 Oct 2.
2. Aleksandrova, S. The Bulgarian Health Care Reform and Health Act 2004, Medicine and Law, 2007 March; vol. 26 (1), pp. 1-14. PMID: 17511405 [PubMed - indexed for MEDLINE]
3. Aleksandrova, S. Ingrijirile palliative si eutanasia se exclude reciproc? (Palliative care and euthanasia – are they mutually exclusive?) Revista Romana de Bioetica (The Romanian Journal of Bioethics), Vol. 6, No. 4, October – December 2008
4. Александрова, С. ХОСПИСНИ И ПАЛИАТИВНИ ГРИЖИ. СВЕТОВНА ПРАКТИКА И ОПИТ В БЪЛГАРИЯ. ISBN 978-954-756-084-0. Плевен, Издателски център на МУ - Плевен, 2009, 160 стр.
5. Александрова-Янкуловска, С. Биоетика. ISBN 978-954-756-093-2. Издателски център на МУ - Плевен, 2010, 304 стр.