Експертна листа на членове на журита и арбитри
   Начало   За контакти   Регистрация   Вход

Добре дошли в Експертната листа на членове на журита и арбитри!


Експертната листа (ЕЛ) е най-големия публичен електронен регистър на експерти от всички научни области. ЕЛ е отворена за регистрация на хабилитирани преподаватели от всички висши училища и научни институции. Към настоящия момент, в ЕЛ са регистрирани над 5000 експерта.


НАОА ползва ЕЛ при подбора на експерти за участие в процедури за оценяване на качеството на висшето образование, и за институционална и програмна акредитация на научни специалности и направления.


ЕЛ намира приложение като източник на информация при избора на най-подходящите членове на научни журита в процедури за развитие на академичния състав.


Базата данни на Експертната листа съдържа подробна информация за експертите – научна степен, академична длъжност, последна месторабота, компетенции (области на висше образование, професионални направления, научни специалности, научни трудове, постижения, публикации), и др. Има възможност за търсене на експерти по множество критерии.


Експертната листа е разработена и се поддържа от Пловдивския университет 'Паисий Хилендарски' по проект КОМПАС, с подкрепата на Националната агенция по оценяване и акредитация.


Регистрация в експертната листа
Проект 'Концептуално и компютърно моделиране на методики и процеси за оценяване и акредитация' (НАОА&ПУ) Компас